header image
Pradžia arrow Archyvas arrow 2007 m. arrow 2007 08 15-25 d. vaikų vasaros stovykla "Džiaukis gyvenimu"
2007 08 15-25 d. vaikų vasaros stovykla "Džiaukis gyvenimu" Print

2007 08 15 - 2007 08 25

 Vaik� vasaros jogos stovykla:

“D�iaukis gyvenimu“

Ši� vasar� Jogos federacija organizuoja pirm� turistin� 10-16 met� am�iaus vaik� ir paaugli� sveikatingumo stovykl�  D�iaukis gyvenimu“. Tai unikali vaik� vasaros poilsio programa, kuri suteiks vaikams verting� �ini� ir patirties pad�sian�i� prad�ti s�moningai tobul�ti bei pasukti sveikos visavert�s gyvensenos link.  Ši stovykla u�tikrins ne tik krypting� vaik� ir jaunimo pozityv�  laisvalaikio u�imtum�, bet ir patenkins j� pasaulio pa�inimo, fizinio lavinimosi, k�rybin�s saviraiškos bei kult�ros istorijos pa�inimo poreikius. Jogos programa skirta vaikams ir jaunimui pad�s stovyklos dalyviams išmokti s�moningo atsipalaidavimo ir gydomojo kv�pavimo pratim�, kurie u�tikrins mokykloje ar šeimoje �gyto streso �veikim� ir tolimesn� jo valdym�. Fiziniai Jogos pratimai ir sveika mityba u�tikrins vaik� imunin�s sistemos sustipr�jim� ir bendros sveikatos pager�jim�. Ekskursijos � Mol�t� observatorijos teleskop� bokštus ir etnografines sodybas pagilins �inias apie �mogaus ir kosmoso ryš� bei m�s� prot�vi� pasaul��i�r�, kuri r�m�si darna su mus supan�ia gamta.

Data: 2007 rugpj��io 14–24 d.

Stovyklautoj� am�ius: 10–16 met�

Stovyklos kalba: lietuvi�

Stovyklautoj� skai�ius: 50

Kaina: 320 Lt

Programoje j�s� laukia:

- Nauji pa��stami iš kit� Lietuvos miest�.
- Tikra senovin� „�olini�“ švent�.
- Krikštynos ir gimtadieni� švent�s.
- Jogos u�si�mimai pradedantiesiems.
- Sveiko maisto gaminimas ant lau�o, smagios vakaron�s.
- Ekskursijos � observatorijos bokštus.
- Galimyb� per teleskop� steb�ti saul�s d�mes.
- Maudimasis e�ere.
- Aikido ir savigynos pamokos.
- Teisingos laikysenos pamokos.

 

DETALI STOVYKLOS PROGRAMA

1 DIENA.  Atvykimas, �sik�rimas, stovyklos statybos darbai. Vadov� prisistatymas, b�ri� vad� paskyrimas iš vaik� tarpo. Pasidalinimas l�kes�iais. Susipa�inimas. Vakare – krikštynos, vakar�lis prie lau�o, �aidimas su vardais.

 2 DIENA. Susipa�inimas su apylink�mis, b�ri� formavimas, pasiruošimas �olini� �ventei. Pirmosios Jogos pamokos. �olini� švent� etnografin�je sodyboje prie pagoniškos dangaus stebyklos. Vakaron� prie lau�o.

 3 DIENA. Jogos u�si�mimai, maudyn�s, pasiruošimas b�ri� prisistatymui. Id�j� banko �k�rimas, dalinam�s id�jomis apie �domius laisvalaikio u�si�mimus, pirmosios id�jos kli��i� ruo�ui sukurti. Vakare b�ri� prisistatymai, šokiai ir dainos.

 4 DIENA. Jogos u�si�mimai, maudyn�s, pasiruošimas kli��i� ruo�o var�yboms. Pasitik�jimo �aidimai, kli��i� ruo�o var�ybos, dalyvavusi� ir nugal�toj� apdovanojimas. Teisingos laikysenos pamoka. Vakare �inomo atlik�jo koncertas, diskoteka.

 5 DIENA. �ygio diena. Keliausime per miškus ir gra�ias Mol�t� apylinkes p�s�iomis. Išgyvenimo gamtoje pamokos. Vakare pasidalinimas �ygio �sp�d�iais. B�rio vakaras.

 6 DIENA. Aitvar� švent�s diena. Jogos u�si�mimai, maudyn�s, pasiruošimas aitvar� šventei. Paskaita apie Maj� kalendori�. Aitvar� švent�. B�rio vakaras. Naktinis orientacinis �ygis.

 7 DIENA. Poilsio diena! Norintys mokinasi gaminti lietuviškus papuošalus iš �alvario. Maudyn�s, šokiai, b�rio vakaras.

 8 DIENA. �em�s diena. Jogos u�si�mimai, maudyn�s. Paskaita �em� kei�iasi, �em�s apkabinimas, akcija „Švari �em�“. Pasiruošimas vakaro „Gamtos mad�“ šou. Aikido ir taikios savigynos pamokos. �em�s dienos vakaras su mad� iš gamtos dovan� demonstravimu.

 9 DIENA. Jogos u�si�mimai, maudyn�s, pasiruošimas stovyklos u�darymui. Poilsis. Šoki� pavakarys.

 10 DIENA. Pasiruošimas darb� parodai skirtai t�vams. Vadov� pokalbis su vaikais, stovyklos �vertinimas. Stovyklaviet�s tvarkymas, puošimas. Niekas neišsiva�in�ja, kol nebus sutvarkyta stovyklaviet�. Darb� paroda. Stovyklos u�darymo ritualas – neigiamo sudeginimas, gero pas�jimas.

 *Organizatoriai pasilieka teis� koreguoti stovyklos program�.

**Kiekvien� ryt�  vyks jogos u�si�mimai, rytiniai susirinkimai, o kiekvien� vakar� – dienos aptarimas (dalinimasis �sp�d�iais, jausmais, nuotaik� steb�jimas).

 � STOVYKLOS KELIALAPIO KAIN� �SKAI�IUOTA:
- Apgyvendinimas 2-4 viet� palapin�se Mol�t� astronomijos observatorijos teritorijoje esan�iame pušyne.
- Maitinimas 3 kartus per dien�.
- Ekskursijos ir stovyklos programa.
- Energingi ir patyr� vadovai.

 GYVENIMO S�LYGOS

Stovyklaviet� �sik�rusi Mol�t� astronomijos observatorijos rekreacin�je teritorijoje. Stovyklos dalyviai gyvens turistin�se palapin�se. Kartu su stovyklos vadovais dalyviai mokinsis pri�i�r�ti ir gerbti gamt�.

Poilsiaviet�s teritorijoje yra didelis „�elvos“ e�eras (�aidim� aikštel�s,  kosmologijos muziejaus ap�valgos bokštai, pasivaikš�iojimo takai, pav�sin�s, lau�aviet�s ir pan.), krepšinio, tinklinio aikštel�s. Renginiai ir diskotekos vyks po atviru dangumi.

 Kelialapi� � stovykl� teirautis telefonais 8 5 212 0579 8 650 46760 arba elektroniniu paštu

Stovykolos dienos ritmas

7:45 – Keliam�s

8:00 – Joga

9:00 – Maudyn�s

9:30 – Pusry�iai

10:00 – Ryto programa

13:30 – Piet�s

14:00 – Popietinis poilsis

15:00 – Pavakario programa

18:00 – Vakarin� joga

19:00 – Vakarien�

20:00 – Vakaro programa

21:30 – Vakaron� prie lau�o

22:00 – Ruošiam�s miegoti

22:30 – 08:00 – Tylos ir ramyb�s laikas

Dienos mintis

Aš visada žvelgiu kas yra už paviršiaus. Aš siekiu rasti giliau glūdinčią prasmę. Aš žvelgiu tarp eilučių ir anapus žodžių, kad rasčiau tikrąją savo pasaulio reikšmę.

Statistika
Apsilankiusių: 1290822
Banner
Informaciniai rėmėjai
Banner