header image
Pradžia arrow Archyvas arrow 2007 m. arrow 2007 08 15-25 d. vaikų vasaros stovykla "Džiaukis gyvenimu"
2007 08 15-25 d. vaikų vasaros stovykla "Džiaukis gyvenimu" Print

2007 08 15 - 2007 08 25

 Vaik� vasaros jogos stovykla:

“D�iaukis gyvenimu“

Ši� vasar� Jogos federacija organizuoja pirm� turistin� 10-16 met� am�iaus vaik� ir paaugli� sveikatingumo stovykl�  D�iaukis gyvenimu“. Tai unikali vaik� vasaros poilsio programa, kuri suteiks vaikams verting� �ini� ir patirties pad�sian�i� prad�ti s�moningai tobul�ti bei pasukti sveikos visavert�s gyvensenos link.  Ši stovykla u�tikrins ne tik krypting� vaik� ir jaunimo pozityv�  laisvalaikio u�imtum�, bet ir patenkins j� pasaulio pa�inimo, fizinio lavinimosi, k�rybin�s saviraiškos bei kult�ros istorijos pa�inimo poreikius. Jogos programa skirta vaikams ir jaunimui pad�s stovyklos dalyviams išmokti s�moningo atsipalaidavimo ir gydomojo kv�pavimo pratim�, kurie u�tikrins mokykloje ar šeimoje �gyto streso �veikim� ir tolimesn� jo valdym�. Fiziniai Jogos pratimai ir sveika mityba u�tikrins vaik� imunin�s sistemos sustipr�jim� ir bendros sveikatos pager�jim�. Ekskursijos � Mol�t� observatorijos teleskop� bokštus ir etnografines sodybas pagilins �inias apie �mogaus ir kosmoso ryš� bei m�s� prot�vi� pasaul��i�r�, kuri r�m�si darna su mus supan�ia gamta.

Data: 2007 rugpj��io 14–24 d.

Stovyklautoj� am�ius: 10–16 met�

Stovyklos kalba: lietuvi�

Stovyklautoj� skai�ius: 50

Kaina: 320 Lt

Programoje j�s� laukia:

- Nauji pa��stami iš kit� Lietuvos miest�.
- Tikra senovin� „�olini�“ švent�.
- Krikštynos ir gimtadieni� švent�s.
- Jogos u�si�mimai pradedantiesiems.
- Sveiko maisto gaminimas ant lau�o, smagios vakaron�s.
- Ekskursijos � observatorijos bokštus.
- Galimyb� per teleskop� steb�ti saul�s d�mes.
- Maudimasis e�ere.
- Aikido ir savigynos pamokos.
- Teisingos laikysenos pamokos.

 

DETALI STOVYKLOS PROGRAMA

1 DIENA.  Atvykimas, �sik�rimas, stovyklos statybos darbai. Vadov� prisistatymas, b�ri� vad� paskyrimas iš vaik� tarpo. Pasidalinimas l�kes�iais. Susipa�inimas. Vakare – krikštynos, vakar�lis prie lau�o, �aidimas su vardais.

 2 DIENA. Susipa�inimas su apylink�mis, b�ri� formavimas, pasiruošimas �olini� �ventei. Pirmosios Jogos pamokos. �olini� švent� etnografin�je sodyboje prie pagoniškos dangaus stebyklos. Vakaron� prie lau�o.

 3 DIENA. Jogos u�si�mimai, maudyn�s, pasiruošimas b�ri� prisistatymui. Id�j� banko �k�rimas, dalinam�s id�jomis apie �domius laisvalaikio u�si�mimus, pirmosios id�jos kli��i� ruo�ui sukurti. Vakare b�ri� prisistatymai, šokiai ir dainos.

 4 DIENA. Jogos u�si�mimai, maudyn�s, pasiruošimas kli��i� ruo�o var�yboms. Pasitik�jimo �aidimai, kli��i� ruo�o var�ybos, dalyvavusi� ir nugal�toj� apdovanojimas. Teisingos laikysenos pamoka. Vakare �inomo atlik�jo koncertas, diskoteka.

 5 DIENA. �ygio diena. Keliausime per miškus ir gra�ias Mol�t� apylinkes p�s�iomis. Išgyvenimo gamtoje pamokos. Vakare pasidalinimas �ygio �sp�d�iais. B�rio vakaras.

 6 DIENA. Aitvar� švent�s diena. Jogos u�si�mimai, maudyn�s, pasiruošimas aitvar� šventei. Paskaita apie Maj� kalendori�. Aitvar� švent�. B�rio vakaras. Naktinis orientacinis �ygis.

 7 DIENA. Poilsio diena! Norintys mokinasi gaminti lietuviškus papuošalus iš �alvario. Maudyn�s, šokiai, b�rio vakaras.

 8 DIENA. �em�s diena. Jogos u�si�mimai, maudyn�s. Paskaita �em� kei�iasi, �em�s apkabinimas, akcija „Švari �em�“. Pasiruošimas vakaro „Gamtos mad�“ šou. Aikido ir taikios savigynos pamokos. �em�s dienos vakaras su mad� iš gamtos dovan� demonstravimu.

 9 DIENA. Jogos u�si�mimai, maudyn�s, pasiruošimas stovyklos u�darymui. Poilsis. Šoki� pavakarys.

 10 DIENA. Pasiruošimas darb� parodai skirtai t�vams. Vadov� pokalbis su vaikais, stovyklos �vertinimas. Stovyklaviet�s tvarkymas, puošimas. Niekas neišsiva�in�ja, kol nebus sutvarkyta stovyklaviet�. Darb� paroda. Stovyklos u�darymo ritualas – neigiamo sudeginimas, gero pas�jimas.

 *Organizatoriai pasilieka teis� koreguoti stovyklos program�.

**Kiekvien� ryt�  vyks jogos u�si�mimai, rytiniai susirinkimai, o kiekvien� vakar� – dienos aptarimas (dalinimasis �sp�d�iais, jausmais, nuotaik� steb�jimas).

 � STOVYKLOS KELIALAPIO KAIN� �SKAI�IUOTA:
- Apgyvendinimas 2-4 viet� palapin�se Mol�t� astronomijos observatorijos teritorijoje esan�iame pušyne.
- Maitinimas 3 kartus per dien�.
- Ekskursijos ir stovyklos programa.
- Energingi ir patyr� vadovai.

 GYVENIMO S�LYGOS

Stovyklaviet� �sik�rusi Mol�t� astronomijos observatorijos rekreacin�je teritorijoje. Stovyklos dalyviai gyvens turistin�se palapin�se. Kartu su stovyklos vadovais dalyviai mokinsis pri�i�r�ti ir gerbti gamt�.

Poilsiaviet�s teritorijoje yra didelis „�elvos“ e�eras (�aidim� aikštel�s,  kosmologijos muziejaus ap�valgos bokštai, pasivaikš�iojimo takai, pav�sin�s, lau�aviet�s ir pan.), krepšinio, tinklinio aikštel�s. Renginiai ir diskotekos vyks po atviru dangumi.

 Kelialapi� � stovykl� teirautis telefonais 8 5 212 0579 8 650 46760 arba elektroniniu paštu

Stovykolos dienos ritmas

7:45 – Keliam�s

8:00 – Joga

9:00 – Maudyn�s

9:30 – Pusry�iai

10:00 – Ryto programa

13:30 – Piet�s

14:00 – Popietinis poilsis

15:00 – Pavakario programa

18:00 – Vakarin� joga

19:00 – Vakarien�

20:00 – Vakaro programa

21:30 – Vakaron� prie lau�o

22:00 – Ruošiam�s miegoti

22:30 – 08:00 – Tylos ir ramyb�s laikas

Dienos mintis

images/stories/buddha.jpg

Didžiausias žmogaus talentas - kilnumas

Statistika
Apsilankiusių: 1457270
Banner
Informaciniai rėmėjai
Banner